Hướng dẫn gọi điện thoại trên máy tính thông qua iPhone
Hướng dẫn gọi điện thoại trên máy tính thông qua iPhone Nếu bạn sử dụng iphone và Macbook/iMac thì bạn có thể cài đặt để có thể gọi điện thoại ngay trên Macbook/iMac của mình thông qua iphone. Các cuộc gọi sẽ được sử dụng Loa/Micro của Macbook/iMac và hiển