Free

Tweak DeleteForever – ứng dụng xóa ảnh vĩnh viễn trên iOS
Apple đã thêm một tính năng mới gây phiền nhiễu trong iOS 8, đó là giữ lại hình ảnh đã bị người dùng xóa trong 30 ngày vào một thư mục ”Xóa gần đây/Recently Deleted”. Tính năng này giống như là việc bạn cho hình ảnh vào “Trash” ‘hoặc